Berliner Type & Corporate Design Award

Lehre & Forschung // Teilnahme an der Jurysitzung »Berliner Type« & »Corporate Design Preis 2010« // Frankfurt am Main // Juni 2010

Berliner Type // www.berliner-type.eu
Corporate Design Preis // www.corporate-design-preis.eu